Amener Resülü Suresi Dinle (Video)

7875

Amenerresulü Suresi Dinle

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

“Âmenerresûlü’yü öğrenin!.. Kadınlarınıza, çocuklarınıza da öğretin. Çünkü bunlar hem Kur’ân-ı kerîm, hem de duâdır.”

Okunuşu:

Amener’resûlü bimâ unzile ileyhi min Rabbihî ve’l-mü’minûn. Küllün âmene billâhi ve melâiketihî ve kutubihî ve rusulih Lâ nûferriku beyne ahadin min rusulih ve kâlû semi’ğna ve ata’ğnâ gufrâneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr. Lâ yükellifullahu nefsen illâ vus’ahâ Lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet Rabbenâ lâ tuâhiznâ inne sînâ ev ahta’na. Rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ ısran kemâ hameltehû al el-lezîne min kablinâ. Rabbenâ ve lâ tuhammilnâ mâ-lâ-tâkate lenâ bih, va’fu annâ va’ğfirlenâ ve’r-hamnâ ente mevlâna fansurnâ alel-kavmi’l-kâfirîn.

Manası:

Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de (İman ettiler). Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. “Allah’ın peygamberlerinden hiç biri arasında ayırım yapmayız. İşittik, itaat ettik. Ey Rabbimiz, affına sığındık ! Dönüş sanadır” dediler. Allah kişiye ancak gücünün yeteceği kadar yükler ; Kazandığı iyilik lehine, ettiği kötülük de aleyhinedir. Rabbimiz ! Unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz ! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz ! Bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme ! Bizi affet ! Bizi bağışla ! Bize acı ! Sen bizim mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et !

Amener Resülü’ nün Fazileti:

Müslim, Nesai ve Hakim merfuan şu hadisi rivayet ederler: Yeryüzüne bugüne kadar gökten inmeyen bir melek gelerek bana selam verdi ve: “Müjdeler olsun! Sana öyle iki nur verildi ki, senden önceki Peygamberlere böyle bir şey verilmemişti. Bunlar Kur’an’ın Fatiha suresi ile Bakara suresinin son kısmıdır. Bunlardan bir harfini okuyana istediği verilir.” (Müslim, Nesai, Hakim)

Hz. Peygamber (S.A.V) başka bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur: “İki ayet vardır ki, onlar Kur’an’dır. Onlar şifa verir ve onları Allah çok sever, bunlar Bakara Suresi’nin sonundaki iki ayettir.” (Deylemi)

Numan bin Beşir (R.A)’den rivayetle Hz. Peygamber (S.A.V) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz ki, Allah-u Zülcelal gökleri ve yeri yaratmadan iki bin yıl önce bir kitap yazdı. Ondan iki ayet indirip bakara suresini o iki ayetle bitirdi. Bu iki ayet herhangi bir evde üç gece okunursa oraya şeytan yaklaşamaz.” (Tirmizi, Nesai, İbn Hıbban)

Ebu Zer (R.A)’den rivayetle Hz. Peygamber (S.A.V) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz ki Allah-u Zülcelal Bakara Suresi’ni Arş’ının altındaki hazinesinden bana verdiği iki ayetle bitirdi. Onları kendiniz öğrenin, kadınlarınıza ve oğlullarınıza da öğretin. Çünkü o iki ayet namazdır, Kur’an’dır ve duadır.” (Ebu Davud, Hakim)

İbn-i Mes’ud (R.A) anlatıyor: “Resulullah (S.A.V) şöyle buyurdular: “Bakara Suresi’nin sonundaki iki ayeti geceleyin kim okursa o iki âyet ona kâfi gelir.” (Buhari, Müslim, Ebu Davud, İbn Mace Tirmizi)

Hz. Peygamber (S.A.V) başka bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur: “Kim Ayete’l-Kürsi’yi ve Bakara Suresi’nin sonunu kederli ve sıkıntılı zamanlarda okursa, Allah onun imdadına yetişir.” (İbn Sünni)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir